Stemmen voor de Stad – 100 jaar opleiding Sociaal Werk

Naar aanleiding van 100 jaar opleiding sociaal werk aan de EHB en Odisee werd een publicatie gelanceerd. Eva en Hilde, onze directeur en jobcoach deden een bijdrage over sociale economie. Ze geven een inkijk in het basisrecept voor een geslaagd project binnen de context van sociale economie. 

Selectie op basis van leerpotentieel

FIX stelt 75 laaggeschoolde werkzoekenden als arbeider tewerk binnen een werkervaringsproject. In de praktijk wordt er bij de selectie door de trajectbegeleiders vooral gekeken naar het leerpotentieel van elke persoon die solliciteert, maar ook naar de motivatie en naar de bereidheid om Nederlands te leren. Om te mogen starten, moet de kadidaat/-ate een praktische proef afleggen waarbij de handigheid wordt getoetst. FIX wenst bovendien zoveel mogelijk mensen te laten instromen die nog geen kans hebben gekregen. De jobcoach benadrukt dat bovenstaande selectiecriteria legitiem zijn, omdat het doel, namelijk doorstroming in de bouw, duidelijk is: “We moeten kansen bieden aan mensen die echt willen doorgroeien naar de bouwsector.”

Bij FIX bieden we kansen aan kandidaten die écht willen doorgroeien naar de bouwsector
 - Hilde Van Wassenhove, jobcoach FIX - 

Binnen de organisatie streeft FIX naar een gezonde mix van medewerkers. Bewust wordt er ingezet op een bezetting van minstens 30 procent jongeren onder de 26 jaar. FIX begeleidt elk jaar een doelgroep dat is samengesteld uit wel 20 nationaliteiten. Vrouwen zijn welkom, maar arbeidsters zijn momenteel nog ondervertegenwoordigd. Er is daarom een project op stapel gezet om een groep arbeidsters als aparte groep (schilders) te organiseren in de hoop meer vrouwen te kunnen aantrekken. FIX wil een open, dynamisch verhaal brengen dat verbindend werkt.

Brug tussen werknemer en toekomstige werkgever

Het werkervaringsproject van FIX overbrugt de kloof tussen het werkgevers- en het werknemersperspectief door haar benadering van een reële werksetting. Het werkgeversperspectief ( de bedrijfscultuur, het ritme, de huisregels, …) is op de werkvloer aanwezig. Anders zou de doorstroom niet of nauwelijks plaatsvinden. Vandaar dat de ploegen op de werven worden bijgestuurd indien nodig, dat er regelmatig overleg over nieuwigheden in de bouwsector met de instructeurs wordt gepleegd en dat het profiel van de instructeurs beantwoord aan een aantal criteria. (Van instructeurs vragen we bijvoorbeeld minimum 5 jaar technische expertise.)

Vermits FIX inzet op duurzame doorstroom, moet de organisatie een gepast traject kunnen aanbieden aan laaggeschoolde instromers. Werken in team speelt daarbij een belangrijke rol. Het team is samengesteld uit een teamleider, een instructeur, een trajectbegeleider en een jobcoach.

Het traject bestrijkt vijf domeinen: instroom, opleiding, begeleiding, Nederlands en uitstroom. Elk teamlid draagt bij aan een geslaagd traject. De algemene filosofie die het team inspireert, is om de zelfredzaamheid van de mensen te bevorderen. Het team coacht arbeiders permanent in zelfreflectie, zin voor experiment en eigen initiatief. Zo stimuleert het team hen om hun leven zelf in handen te nemen. Mensen zijn immers meer gemotiveerd als ze hun traject zelf kunnen bepalen.

Teamleider, instructeur, trajectbegeleider en jobcoach. Samen vormen ze 1 team en samen dragen ze elk hun steentje bij aan een geslaagd werkervaringstraject van onze FIX'ers.
- Eva De Smedt, directeur FIX -

Duurzame doorstroom dankzij duurzame opvolging

Omdat FIX duurzame resultaten wil garanderen, worden alle arbeiders die uitstromen bij FIX na hun traject tot een jaar lang opgevolgd door onze jobcoach, ook als ze reeds werk gevonden hebben. In de realiteit lukt doorstroom niet altijd omdat er inherente uitsluitingsmechanismen bestaan. Discriminatie op de arbeidsmarkt weigeren we te accepteren. Toch stellen we vast dat onze eigen impact en mogelijkheden om die mechanismen te controleren daarin beperkt zijn.

De doorstroomcijfers verschillen van jaar tot jaar. In 2017 had FIX op negentien arbeiders 68% doorstroom. In 2018 op vijftien arbeiders 80% doorstroom. In 2019 vielen de doorstroomcijfers uitzonderlijk tegen: veertien arbeiders beëindigden een volledig traject bij FIX. Helaas zijn slechts zes van hen binnen de zes maanden elders aan het werk gegaan. Dat is 40%. FIX is niet tevreden met dat cijfer, het doel is om 100% te bereiken. Dat neemt niet weg dat de uitstroom van 2019 in 2020, dus één jaar na de uitstroom, gestegen is van 40% naar 72,2%. Dat toont duidelijk de meerwaarde van de begeleiding tot een jaar na uitstroom bij FIX aan.

 

Stemmen voor de stad

100 jaar! De opleidingen sociaal werk van Erasmushogeschool Brussel en Odisee bestaan tien decennia. Dit eeuwfeest verdient een publicatie. In ‘Stemmen voor de stad’ presenteren beide opleidingen een selectie van thema’s waarmee ze woorden geven aan wat nodig is om relevant stedelijk sociaal werk te leveren.

De thema’s van de zes hoofdstukken beslaan een aantal hedendaagse uitdagingen voor stedelijk sociaal werkers: politiserend werken, inclusie en arbeidsmarkt, intercultureel sociaal werk, burgerinitiatieven, stedelijke ecologie en huisvesting en tenslotte digitalisering. Een interessante publicatie vol inspirerende stemmen, denkers en doeners uit binnen- en buitenland met een scherpe pen, een lezing van en voor de stad.

“Stemmen voor de stad. Perspectieven op stedelijk sociaal werk.” werd door Politeia gepubliceerd in maart 2021. De volledige uitgave kan je hier bestellen.

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder